Home

Schoolplanbijlage 3: Notitie Burgerschap


Als school werken wij aan de vorming van leerlingen tot betrokken burgers.
Daarom besteden wij aandacht aan de volgende zaken:
  • Sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school en in de samenleving.
  • Leren om mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen.
  • Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen.
  • Een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • Kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen.
  • Bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor ontwikkelen.
  • Leren wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn.

Visie op burgerschapsvorming
Het bijzonder onderwijs heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het is vrij van kerk en staat. Bijzondere scholen zullen burgerschap invullen vanuit de gedachte dat persoonlijke, levensbeschouwelijke overtuigingen een rol spelen in het publieke domein. Het bijzonder onderwijs draagt in grote mate bij aan de pluriforme en democratische samenleving. Het legt nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid en op meer dan het gewone doen. Ons onderwijs zal een vorm van democratie uitdragen waarin ruimte is voor pluriformiteit. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn. Christenen kennen bovendien het besef dat het soms mogelijk moet zijn om tegen een meerderheid in te gaan. Christenen kennen niet alleen het gezag van de overheid maar ook een hoger gezag. In hoeverre ga je mee met wat de overheid vraagt?

Bijzondere scholen gaan zorgvuldig om met participatie van leerlingen in de school. Het deelnemen van leerlingen aan besluitvormingsprocessen is geen vanzelfsprekendheid. Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Maar niet elke vorm van mondigheid zal worden gestimuleerd en luisteren zal minstens zo veel aandacht krijgen. Leerlingen zijn bezig met opgroeien en het ontwikkelen van hun identiteit. Leerlingen mogen fouten maken en opnieuw beginnen.

Verantwoordelijkheidsbesef hebben voor je naaste is een belangrijke waarde die bijzondere scholen mee willen geven aan hun leerlingen. Actief kennis maken met de samenleving is daarom een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Dat kan op allerlei manieren: door vrijwilligerswerk (ook in het PO) of het bezoeken van maatschappelijke instellingen.

Oriƫntatie op jezelf en de wereld.

Er is een directe relatie tussen burgerschap en het domein'Oriƫntatie op jezelf en de wereld'.( kerndoelen 36, 37, 38, 39, 47, 51 en 53).