Home

Schoolplanbijlage B5 Privacy Protocol/Reglement


Wij hanteren het >
(zie bijlage 5b)

Hieronder een schoolgebonden toelichting:
Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties, uitslagen van testen, verslagen van observaties en andere rapportage worden als privacygegevens beschouwd. Deze gegevens worden vastgelegd in het leerlingendossier, dat op school ter inzage aanwezig is voor ouders. Tevens staan deze gegevens in ons computerprogramma Parnassys waarin de leerlingenadministratie en het leerlingvolg-systeem wordt bijgehouden. De gegevens in dit leerlingendossier spelen een belangrijke rol bij de begeleiding en de ontwikkeling van het kind. Het onderwijzend personeel van de school heeft inzage in het leerlingendossier.

We kennen de volgende afspraken:

Relatie leerkracht-kind/ouder:
· Privacygegevens, die van belang zijn voor de aanpak en begeleiding van een leerling en die vrijwillig door ouders bekend zijn gemaakt aan groepsleerkracht of directie, worden bewaard in het leerlingendossier.
· Privacygegevens, die niet relevant zijn voor de aanpak en begeleiding van een leerling, maar desondanks toch spontaan door ouders bekend zijn gemaakt, worden niet opgenomen in het leerlingendossier.
· Uitslagen van testen en onderzoeken gedaan door externe medewerkers van o.a. de OBD worden alleen met schriftelijke toestemming van ouders doorgegeven aan derden en uitsluitend dan, als het voor de verdere begeleiding van het kind van belang is.
· Gegevens, die door de ouders of door instanties aan de leerkracht in vertrouwen worden gemeld, worden alleen dan met collega’s besproken, als dit in het belang is van de begeleiding en ontwikkeling van het kind.
· Gegevens, die bij de regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd zonder medeweten van ouders, vallen onder het begrip privacy en worden met de grootste terughoudendheid verstrekt.
· Iedere leerkracht respecteert het recht van ouders om privacygegevens niet beschikbaar te stellen aan school of hulpverlenende instanties.

Relatie directie-leerkracht:
· Gegevens, die door ouders of instanties bekend worden gemaakt aan de directie en een strikt vertrouwelijk karakter hebben, worden zonder toestemming van de ouders of instanties niet doorgegeven aan overige leerkrachten.
· Gegevens, die door een kind in strikt vertrouwen aan de directie worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij dit de begeleiding en ontwikkeling van het kind ernstig belemmert. Relevante gegevens worden doorgegeven aan de vertrouwensarts en/of het meldpunt AMK. Dit gebeurt in overleg met het betreffende kind.

Relatie leerkracht-leerkracht:
· In formele en informele sfeer wordt de privacy van ouders en kinderen gerespecteerd. Privacygegevens worden alleen besproken voor zover ze relevant zijn bij de uitoefening van het werk.
· Leerlinggegevens worden niet besproken in bijzijn van derden. (bijv. andere ouders, stagiair(e)s, e.d.)
· Zie verder: relatie directie-leerkracht.

Bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders:
· In situaties waarbij de ouders gescheiden zijn, wordt op verzoek van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, door de leerkracht die informatie verstrekt, die de verzorging en opvoeding van het kind betreffen, b.v. ontwikkeling en leerprestaties van het kind.
· Voor het geven van bovenstaande informatie, is het mogelijk de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder te ontvangen op een ouderavond.
· Informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder wordt niet verstrekt als de leerkracht de informatie ook niet zou geven aan de wel met ouderlijk gezag belaste ouder.
· Informatie aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder wordt eveneens niet verstrekt, als er zwaarwegende belangen van het kind zijn, die zich daar tegen verzetten. Dit moet blijken uit aangevoerde feiten en omstandigheden.

Bijzondere afspraken rondom privacy bij aanwezigheid van met HIV besmette leerkrachten en kinderen:

Algemeen:
Ieder kind met een HIV-infectie kan in principe normaal naar school. Ditzelfde geldt voor leerkrachten en andere begeleiders.
Indien op school de normale hygiënische regels in acht genomen worden, bestaat er geen infectiegevaar voor kinderen en leerkrachten. Naast goede voorlichting is het belangrijk regels af te spreken, die bescherming bieden aan seropositieve leerlingen en leerkrachten. Deze staan hieronder vermeld.

Relatie seropositieve leerkracht/ouders van een seropositief kind-school:
· Een seropositieve leerkracht of ouder van een seropositief kind is niet wettelijk verplicht de school in te lichten over hun besmetting. Wij dienen dit dus te respecteren.
· Indien de bedoelde ouder of leerkracht een ander in vertrouwen neemt, mag deze de informatie, zonder toestemming van de betrokkene, niet doorgeven aan derden of opslaan in een dossier.
· Op het moment dat de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt, overlegt de in vertrouwen genomen persoon met de bedoelde leerkracht of ouder, bij wie hij/zij hulp kan vragen als de geheimhouding te zwaar gaat wegen. Denk aan een collega, vertrouwenspersoon, schoolarts of huisarts.
· Indien ouders van andere kinderen vragen of er op school leerkrachten of kinderen aanwezig zijn, die besmet zijn met HIV, worden deze ouders doorverwezen naar de directie.

Relatie groepsleerkracht - seropositieve leerling:
· De groepsleerkracht, die op de hoogte is van de aanwezigheid van een met HIV besmette leerling, laat betreffende leerling onbevangen aan alle schoolactiviteiten meedoen.

Tot slot.
· Bij zaken, die niet in dit document worden genoemd, beslist de directie na overleg met team en bovenschools management.
· De bepalingen en afspraken in dit document mogen niet in strijd zijn met de klachtenregeling en het personeels-beleidsplan, zoals die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld.
· De school kan foto’s van leerlingen in de Nieuwsbrief, tijdens informatieavonden voor nieuwe ouders, ter illustratie op de website, op de webcam, of op welke andere manier dan ook, gebruiken zonder afzonderlijke toestemming van ouders. Wie daar bezwaar tegen heeft, dient dat schriftelijk aan het begin van de schoolloopbaan kenbaar te maken aan de directie, dan zal daarmee rekening worden gehouden.
· Video-opnames die worden gemaakt in het kader van begeleiding van leerkrachten worden slechts gebruikt voor interne doeleinden.

Voor meer informatie zie > http://www.cbpweb.nl/documenten/inf_va_inzage_persoonsgegevens.stm