Passend Onderwijs op CBS de Rank.

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.

Uitgangspunten van het ministerie.
Op het leveren van maatwerk zal niemand tegen zijn. Maar het is natuurlijk wel de vraag wat daar onder wordt verstaan en onder welke voorwaarden Passend Onderwijs zal worden gerealiseerd.
Het kabinet heeft daarom een ontwikkelingskader opgesteld dat bestaat uit de volgende uitgangspunten:
  • Het kind moet centraal staan. Dat betekent dat het aanbod moet worden afgestemd op de behoeften van elk kind afzonderlijk.
  • Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel van overleg tussen schoolbestuur en ouders, op een school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn recht kunnen komen. Dat kan zowel binnen het regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar tussenvormen zijn ook mogelijk.
  • De kwaliteit van het onderwijs goed moet zijn, zodat ouders erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs van goede kwaliteit is.
  • Leerkrachten moeten voldoende bekwaam zijn om Passend Onderwijs in de klas te realiseren.
  • Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg (+AWBZ-zorg) voor kinderen die ondersteuning nodig hebben moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
  • Het proces van indicatiestelling moet minder bureaucratisch en moet meer handelingsgericht zijn. Dat wil zeggen dat het antwoord moet geven op de volgende vraag: wat willen we met deze leerling bereiken in het onderwijs en wat is daarvoor nodig?
  • De middelen die beschikbaar zijn voor zorgleerlingen en die vrijkomen voor de invoering van Passend Onderwijs dienen hoofdzakelijk ten goede te komen aan het primaire proces: dus ten behoeve van het werken in de klas.
  • Op Rijksniveau dienen de uitgaven voor extra zorg beheersbaar te zijn.
  • Ook voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school waar het kind extra begeleiding krijgt. En als het echt nodig is in het speciaal onderwijs.

Deze uitgangspunten zijn leidend bij de invoering van Passend Onderwijs.

Opdracht vanuit het ministerie.

Het kabinet wil het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit vraagt om nieuwe stappen in onze organisatie. Zie strategisch beleidsplan.

Zorgplicht
Onze aanmeldingsprocedure houdt rekening met een 'morele' zorgplicht. Gedurende geldigheidsperiode van dit schoolplan is er een kans dat de zorgplicht een wettelijk kader krijgt. Er wordt na een intakegesprek,een rondleiding door de school en een informatiepakket een aanmeldingsformulier aangereikt. Op basis daarvan start onze procedure. In het kader van de zorgplicht wordt er informatie opgevraagd,met toestemming van de ouders en/of verzorgers,bij de instelling waar het kind eerder ingeschreven is geweest. Dat kan een kinderdagverblijf,een peuterspeelzaal,een particuliere opvangadres of een andere school zijn. Met die informatie wordt er overgegaan tot inschrijving of afwijzing. Beiden zaken moet goed beargumenteerd zijn. Op dit moment ligt de eindverantwoordelijkheid en ook de beslissingsbevoegdheid bij de directie. Bij het overkomen van een andere school uit de wijk of vanuit de gemeente Hoorn hanteren wij de afspraak, dat wanneer een kind aangemeld is voor een onderzoek bij het zorgloket, er niet tot inschrijving kan worden overgegaan. Uitzonderlijke gevallen daar gelaten. De leerplichtambtenaar wordt in dit proces regelmatig betrokken.

Rugzakken,OPP en het speciaal onderwijs.
Er worden op school rugzakken voor kinderen aangevraagd daar waar wij het samen met de ouders zinnig vinden. Er is veel kennis en ervaring op school aanwezig. Wanneer er echter een handelingsverlegenheid geconstateerd wordt dan moeten wij verdere stappen ondernemen. Dat gaat via de leerkracht,Ib'er,de ouders,het zorgteam,het onderzoek en het adviserend gesprek. Dit gaat in het kader van de afspraken die gelden binnen het samenwerkingsverband Hoorn 2 waarvan wij deel uit maken. Er is een zorgteam dat één keer in de 6 weken op school bijeenkomt en elk traject wordt gecheckt of er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Onze interne begeleiders zijn geschoold in het kader van het Ontwikkelings Perspectief. Zij kunnen ook een OPP voor de kinderen die dat nodig hebben, maken.
De school zet in op een open en transparante handelwijze. De directie heeft een ondersteunende functie in het proces en waar nodig in de besluitvorming. Uiteraard gaan wij uit van overleg.Wanneer een rugzak niet zinnig blijkt en de problematiek van het kind speciaal onderwijs vraagt,staan wij daar dan ook achter. Op te merken is in dit geheel dat wij de zorg voor het specifieke kind niet boven de zorg van alle andere kinderen kunnen stellen. Het één en ander moet werkbaar en leefbaar blijven.

Uitgangspunten t.a.v passend onderwijs Op de Rank

Onze school stelt zich tot doel dat alle kinderen een ontwikkeling doormaken die bij het kind zelf past.Wij hebben daarvoor een zorgsysteem ontwikkeld. In het schoolplan staat beschreven hoe wij de kwaliteitszorg en de leerlingenzorg op school organiseren. Wij hebben altijd de leerlingenzorg voorop staan. In de ontwikkelingen naar het zorgprofiel blijven wij vasthouden aan het principe dat de zorg haalbaar moet zijn. Voor de kinderen,collega's en de ouders. Negatief gezegd;'Het passend onderwijs moet passen en niet knellend onderwijs worden'.

Gedragsspecialist.

Op school hebben wij in de LB functie een Gedragsspecialist benoemd. Zeker met het oog op de ontwikkelingen rondom het Passend Onderwijs, is dit een belangrijke stap. Wij denken dat deze functie van grote invloed kan zijn op het ontwikkelen van een nog evenwichtiger schoolklimaat. Ook gaan wij ervan uit dat wanneer sfeer binnen de groep positief beïnvloed kan worden de prestaties van de individuele kinderen omhoog zullen gaan. In het strategische beleidsplan zullen wij hierop verder gaan.

Actuele situatie.

In de afgelopen jaren is de handelingsbekwaamheid op het werken met ' kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum', toegenomen. Ook voor kinderen met de indicatie ADHD is de school meer gespecialiseerd geworden.