H0 Inleiding

Home

Table of Contents

0.0 Vormgeving en gebruik

Het origineel van dit schoolplan staat op de (besloten) teamwebsite. Deze website is een Wikiwebsite waardoor alle leerkrachten het plan kunnen lezen en van commentaar en/of aanvullingen, wijzigingen, e.d. kunnen voorzien.
Veel van de communicatie binnen het team vindt plaats via deze wikiwebsite. Voor een moderne school met vele parttime leerkrachten is dit een prachtige manier om iedereen snel en op hetzelfde moment op de hoogte te houden van nieuwtjes, ontwikkelingen, e.d. Vanaf september 2011 is de schoolplanwiki toegankelijk voor alle ouders die dat aangeven en ook voor de inspectie.
Het nadeel van een wiki is dat de interne tekstverwerker niet geavanceerd is. Daardoor heeft de inhoudsopgave alleen een hoofdstukaanduiding en geen paginanummerindex. Met de inspecteur van het onderwijs is overlegd en besloten één uitdraai van dit plan te uploaden naar het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs. Wij leveren per jaar ook de jaargids en andere beleidsstukken op deze wijze aan. Daarnaast is de inspecteur uitgenodigd om via een inlogcode ons proces te volgen. Dat wordt waarschijnlijk toekomstmuziek maar er is positief gereageerd.
Men kan eenvoudig via een gebruikersnaam en een wachtwoord deze wiki raadplegen. In deze schoolplanwiki worden veel pagina's apart bijgehouden. Het streven is ook om per onderdeel niet meer dan één overzichtelijke pagina bij te houden.
In dit digitale tijdperk gaan wij ervan uit dat onze keuze om het schoolplan op deze wijze te presenteren, een juiste keuze is.

Schoolplan en Schoolontwikkelplan.
Dit schoolplan is bedoeld als een schoolontwikkelplan. Het is een neerslag van de praktijk en hoe wij die hebben vormgegeven op onze school. Het doel is om de aanpassingen niet eens in de vier jaar te doen maar we passen het plan aan wanneer dat nodig blijkt. Door de invoering van het strategische beleidsplan willen wij inspelen op dat wat de dagelijkse gang van zaken van ons vraagt. En hoe wij denken om te gaan met wat men denkt dat de toekomst van ons vraagt! De kinderen van morgen hebben in de veranderende maatschappij in ieder geval een school nodig die mee vooruit kijkt en aangeeft hoe je op jouw toekomst voorbereid kan zijn. Het zal duidelijk zijn dat, de ontwikkelingen en ervaringen van de leerkrachten en het hele team, de uitkomsten van gesprekken met kinderen en hun ouders, de plannen van het ministerie van onderwijs, het strategische beleid van de stichting Penta en bijvoorbeeld de samenwerking met de inspectie, hierop van invloed kunnen zijn. Dat betekent dat het beleid wat werkt ook tussentijds geborgd kan worden.

Jaarverslag
De laatste jaren is er de wens gekomen om een jaarverslag te maken. Het schooljaar 2013-2014 heeft een proefjaarverslag opgeleverd. Het is de bedoeling om vanaf 2014-2015 te starten met een definitieve versie van het jaarverslag.

0.1 Doelen
De doelen van dit schoolplan zijn:
 • Als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad ) vaststellen wat voor de periode t/m 31 juli 2019 voor "de Rank" het Onderwijskundig beleid, Personeelsbeleid(IPB), Algemeen beleid, Financieel beleid, Materieel beleid en het beleid t.a.v. de Kwaliteitszorg is en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken.
 • Dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schooljaarplan-ontwikkeling.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.
0.2 Functies
Dit schoolplan zal fungeren als:
 • Verantwoordingsdocument in de richting van het bevoegd gezag en de landelijke overheid.
 • Borging van het onderwijs op De Rank.
 • Als naslagdocument naast het schooljaarplan.
0.3 Procedure
Voor het vaststellen van het nieuwe schoolplan/schooljaarplan hanteren wij de volgende procedure:
Het nieuwe schoolplan/schooljaarplan komt tot stand onder redactie van Ruud van der Heiden.

Het nieuwe plan wordt voorgelegd aan de MR. Hun opmerkingen worden meegenomen en zullen worden verwerkt daarna wordt de aangepaste versie voorgesteld aan de algemene directeur van onze stichting en het bestuur.

Na vaststelling (eventueel na aanvullingen) van het bestuur en de algemene directeur wordt de laatste versie ter goedkeuring aangeboden aan de MR.

Nadat de MR met dit plan heeft ingestemd, is het vastgesteld door het bestuur.

0.4 Verwijzingen
In dit schoolplan wordt onder meer verwezen naar en/of gebruik gemaakt van:
 • De jaargids van de Rank.
 • Het strategisch beleidsplan van de stichting Penta.
 • De specifieke beleidsplannen van de Rank zelf.
 • De klassenmappen waarover alle groepen van de Rank beschikken.
 • De handleidingen van de methodes, die op de Rank gebruikt worden.
 • De gegevens vanuit de inspectie via het Internet Schooldossier.
 • De Rankwiki.
 • Het ondersteuningsplan van de WestFriese Knoop, het samenwerkingsverband (bijlage 10).
 • Het vorige schoolplan vanuit 2011-2015.
 • De Sociale Index van de gemeente Hoorn.
 • De Leefbaarheid in de gemeente Hoorn(rapport Lemon-2011)
 • Het concept wijkplan Risdam Noord.
 • Onderzoek onder de teamleden van CBS de Rank.
 • De bijlagen van dit schoolplan.
 • Het schooljaarplan.
0.5 Evaluatie
Jaarlijks evalueren wij de onderdelen die beschreven zijn in het Schooljaarplan. Dit zal gebeuren door de directie en het team van "de Rank".
Schoolplan en Schoolontwikkelplan.
Dit schoolplan is bedoeld als een schoolontwikkelplan. Het is een neerslag van de praktijk en hoe wij die hebben vormgegeven op onze school. Het doel is om de aanpassingen niet eens in de vier jaar te doen maar we passen het plan aan wanneer dat nodig blijkt. Door de invoering van het schooljaarplan willen wij inspelen op dat wat de dagelijkse gang van zaken van ons vraagt. En hoe wij denken om te gaan met wat men denkt dat de toekomst van ons vraagt! De kinderen van morgen hebben in de veranderende maatschappij in ieder geval een school nodig die mee vooruit kijkt en aangeeft hoe je op jouw toekomst voorbereid kan zijn. Het zal duidelijk zijn dat, de ontwikkelingen en ervaringen van de leerkrachten en het hele team, de uitkomsten van gesprekken met kinderen en hun ouders, de plannen van het ministerie van onderwijs, het strategische beleid van de stichting Penta en bijvoorbeeld de samenwerking met de inspectie, hierop van invloed kunnen zijn. Dat betekent dat het beleid wat werkt ook tussentijds geborgd kan worden.