Table of Contents

Home


1.1. De school.
De Rank is een christelijke basisschool, die in 1978 is gesticht in de nieuwbouwwijk Risdam-Noord in Hoorn. De school startte toen met drie leerlingen en heeft daarna pieken gehad van meer dan 300 leerlingen.
De Rank is één van de momenteel 13 scholen, behorend tot de Stichting Penta te Hoorn.

fotobewerkt_deRank.jpg

Identiteit
De Rank is een christelijke school; d.w.z. dat onze uitgangspunten voortvloeien uit de christelijke levensovertuiging, waarbij wij “christelijk” willen interpreteren als oecumenisch. Officieel staat de Rank te boek als een protestants-christelijke school, maar bij de samenvoeging van 2002 met de Boogerd, een katholieke school in dezelfde wijk, is afgesproken dat de school een oecumenisch beleid zal voeren op dit terrein. Wij noemen onze school daarom een Christelijke basisschool. Het respect voor de eigenheid van ieder mens en het recht op een eigen levensovertuiging zijn twee belangrijke uitgangspunten. Wij geven alle ouders aan dat wij de verhalen uit de Bijbelse geschiedenis vertellen aan de kinderen. Daarmee wordt ook recht gedaan aan onze historie en cultuuroverdracht. Hierbij is opgemerkt dat de kinderen uiteindelijk in al deze zaken de eigen keuze mogen en moeten maken. Wanneer je wilt kunnen kiezen dan moet er ook informatie aan vooraf zijn gegaan. Er is ook aandacht voor andere levensbeschouwingen en godsdiensten.

Ontstaan en huisvesting
De genoemde samenvoeging per 1 augustus 2002 betrof een samengaan van de PCBS De Rank (210 lln,1978) en de RKBS De Boogerd (80 lln,1978). Juridisch/administratief is de nieuwe school een voortzetting van de Rank met overname van leerlingen, leerkrachten en gebouw van de oude Boogerd. In de praktijk is zoveel mogelijk gehandeld alsof het een samenvoeging betrof.

Tot aan 12 juli 2010 is de school gehuisvest geweest op twee locaties. De Akkerwinde waar de school begonnen is en in het gebouw aan de Opgang 3(voorheen de Boogerd). Dat is niet een ideale situatie geweest voor de kinderen, ouders en de collega's. Met deze problematiek is goed omgegaan en er is steeds gezocht naar de best mogelijke oplossingen. Daar zijn wij best trots op. Vanaf 12 juli 2010 hebben wij de locatie de Akkerwinde omgeruild voor de locatie de Opgang 2. Daar in heeft een openbare school gezeten van de stichting Talent. Dit gebouw is verbonden aan de andere locatie zodat er nu één groot schoolgebouw is ontstaan op deze plek aan de Opgang(2 en 3). Na een flinke facelift is de Rank nu gehuisvest in één prachtig en ruim gebouw aan De Opgang 3. Inmiddels staat er een prachtige piratenboot op het plein.

1.2 De wijk als voedingsgebied.
De Rank heeft een duidelijke wijkfunctie. Vrijwel de meeste leerlingen van de school wonen in Risdam-Noord en directe omgeving. Daarnaast wordt de school de laatste tijd ook bezocht door kinderen vanuit omliggende dorpen en een nieuwe wijk; De Blauwe berg. Er is vanaf 2009 een redelijk forse groei te zien in het leerlingen aantal. Dit aantal bedroeg in 2009 277 leerlingen en in 2015 kwamen wij op 334 leerlingen. De prognose van de gemeente is dat wij de komende jaren op een stabiel leerlingen aantal uit kunnen komen.

Leerlingen zijn van harte welkom, mits de identiteit en de uitgangspunten van de school worden gerespecteerd en zij voldoen aan de criteria die in de Jaargids zijn gesteld. Vooraf vindt er een intakegesprek en een rondleiding plaats. Er wordt informatie opgevraagd bij de eerder bezochte instellingen indien dat van toepassing is. Er is tot nu toe geen kind afgewezen. Wanneer er bij een aanmelding van een kind redelijkerwijs niet tot plaatsing op De Rank kan worden overgegaan dan wordt er actief gezocht naar de beste oplossing. Vanaf 1 augustus is de wet Passend onderwijs van kracht. Wij acteren op dit gebied zoveel mogelijk in de geest van de wet. Wij doen veel moeite om een kind bij ons op school te plaatsen of eventueel ergens anders. Dat kan inhouden dat wijzelf de contacten leggen met de eventuele andere scholen en of instellingen.


1.3 Leerling- en ouderpopulatie.
De wijk Risdam Noord.
De Rank trekt voornamelijk leerlingen aan uit de wijk Risdam Noord. De wijk Risdam-Noord is een nieuwbouwwijk die in de jaren 1977-1985 is gebouwd. In de jaren 2001/2002 heeft de gemeente Hoorn een onderzoek in de wijk uitgevoerd. De conclusies waren o.a. dat de wijk een bovengemiddeld groot aantal 1-oudergezinnen (jonge alleenstaande moeders, gescheiden gezinnen), veel maatschappelijke problemen en hier en daar een verpauperde indruk heeft. Er staan veel kleinere woningen, waarvan een groot deel huurwoningen. In de loop de jaren zijn er meerdere koopwoningen bijgebouwd op diverse locaties.

Volgens de recente gemeentelijke onderzoeken(2011) is deze wijk in 4 gebieden onderverdeeld te weten Risdam Noord 210-214. Er wordt vanuit de meest recente onderzoeken aangegeven dat deze wijk speciale aandacht nodig heeft. Dat is vanuit de historie al vaker aangegeven. Een aantal opmerkingen uit de Sociale index Gemeente Hoorn(Lemon 2011).

 • Het psychisch welbevinden van de kinderen tussen 0 en 12 jaar staat onder druk in deze wijk. 1 op de 8 kinderen heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek, gedragsproblematiek , hyperactiviteit en moeite met de sociale vaardigheden.
 • De veiligheid wordt in het algemeen in Hoorn als iets onder het landelijk gemiddelde ervaren. In Risdam Noord voelt zich men relatief onveiliger.
 • In Risdam Noord wordt meer criminaliteit ervaren.
 • De betrokkenheid in de buurt scoort laag.
 • Het percentage allochtoon scoort in deze wijk op 24 %. Alleen de kersenboogaard Noord scoort met 35% hoger in Hoorn.

Deze opmerkingen zijn door ons meegenomen als onderbouwing van het idee dat de wijk kwetsbaar is en zo ook de kinderen. Er wordt wel gesproken over een sociaal zwakkere wijk die veel aandacht nodig heeft en waar ook aardig wat verschillen zijn. De inkomens liggen gemiddeld niet al te hoog en een bepaald segment van de huizen is niet heel groot.
De gemiddelde score voor de algemene leefbaarheid in Hoorn scoort 7.1. De bewoners van de wijk geven hun wijk wel een voldoende en de drie gedeeltes van de wijk zitten onder de score van de gemeente en ééntje er net boven. Het blijft een onderzoek. De discussie over de interpretatie en de verschillende gevoelsbeleving van de mensen blijft actueel. Er is redelijk veel problematiek en ook zorg in de wijk en dat is in toenemende mate merkbaar op school. Het meegroeien met de wijk en de eigen waarden overeind te laten, is een mooie opdracht voor de school.

Leerlingenpopulatie
De ervaring van het team(enquête) is dat er de populatie door de jaren heen flink is veranderd en dat de problematieken en de zorg is toegenomen. De communicatie van de leerkrachten en de kinderen, de leerkrachten en de ouders, kinderen en de ouders en de ouders onderling is sterk veranderd en staat onder druk. Dat vergt aanpassingen van alle partijen. Nieuw is dat de school vaker eisen moet stellen aan de ouders voor wat betreft de opvoeding en omgang van de ouders met bijvoorbeeld de leerkrachten. Wij vinden de betrokkenheid van de ouders bij de school groot. De invulling van die betrokkenheid verschilt wel tussen de ouders. Er is grote behoefte aan duidelijkheid en een niet al te ingewikkelde communicatie. Als wij in deze betrokkenheid meenemen dat een groot deel van beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelneemt. Komt er een positief gevoel naar boven. Veel ouders en grootouders zetten zich in voor de school.
Ten aanzien van de identiteit voelt een kleine groep ouders zich zeer betrokken en dat wordt ook als positief ervaren. Er zijn minder gezinnen met een kerkelijke affiniteit. Ook lijkt de kerkelijke affiniteit lijkt zich meer naar de wat 'evangelische' kerken te verschuiven.

‘Multiculturele Rank ‘
De school is meer een multiculturele school geworden. Er zijn gemiddeld 33 verschillende nationaliteiten te noteren voor wat betreft de afkomst van de ouders van de kinderen. Er zijn meerdere ouders die een islamitische achtergrond hebben. Religie betekent verbinden dus daar gaat onze zoektocht naar identiteit ook over. Wij spreken met z’n allen af dat de christelijke traditie, leidend is. Er is op school te merken dat er een verschillend gedachtengoed heerst over de opvoeding binnen de aanwezige culturen.

Opleidingsniveau en Gewichtenregeling
Het opleidingsniveau van de ouders is te verdelen in ongeveer 25% van de ouders heeft een HAVO dan wel HBO achtergrond of hoger. 75% heeft een opleiding MAVO/MBO of lager.2,7 % heeft alleen basisschool ingevuld en 6,4 % vult geen opleiding in. Onze uitstroom is grofweg gezegd vanaf 2005 verdeeld in 30,5 % HAVO/VMBO-t of hoger en 69,5% VMBO of lager. Ons schoolgewicht staat nu op 8%.

Signalering van meer uiteenlopende verschillen tussen onze kinderen.
Sinds de laatste twee seizoenen valt ons op dat er een aantal kinderen op onze school zijn met een ontwikkelingsvoorsprong(meer- en hoogbegaafdheid). Wij hebben inmiddels een LB functionaris aangesteld. Daarnaast zijn er meer kinderen die qua IQ aantoonbaar laag scoren. Er is een groep van meer dan 10 kinderen onderzocht. De IQ scores lagen gemiddeld tussen de 62! en 85. Wij denken dat ook te zien in het uitstroomprofiel van groep 8. De te behalen CITO eindscore is dan ook een punt van discussie vinden wij.

1.4 Medewerkers.
De Rank telt 28 teamleden. Waarvan er 26 behoren tot het onderwijzend personeel. Het team is zeer gevarieerd samengesteld en heeft personeelsleden uit alle leeftijdscategorieën. Ook de ervaring van het team is zeer gevarieerd.

Het overgrote deel van het team bestaat uit groepsleerkrachten. De functies zijn als volgt verdeeld ;

Groepsleerkracht LA en LB, twee interne begeleidsters, een bouwteamleidster(waarnemend directeur) en een directeur. Er zijn wat taken gecombineerd. Het team wordt ondersteund door een conciërge en een administratief medewerkster. Daarbij is er een grote mate van ouderparticipatie. De ouderraad en de MR participeren actief en enthousiast. Er zijn 6 gepensioneerde ouderen actief. Zij ondersteunen ons met techniek, breien, taal, wiskunde en rekenen en het leesonderwijs. Daarnaast hebben wij jaarlijks veel stagiaires van de uit het MBO en het HBO.

Ouderbetrokkenheid
Voor wat betreft de ouderbetrokkenheid kent de Rank een grote geschiedenis. Er zijn veel ouders actief.
 • Op het gebied van de praktische hulp.
 • Taal/rekenhulp.
 • Hulp bij de creatieve vakken.
 • Hulp bij de buitenschoolse activiteiten waaronder de Schoolreis en excursies.
 • Hulp bij de sportevenementen.
 • Binnen de commissies.
 • Binnen de MR en ouderraad.

Ouderhulp is voor de kinderen en de ouders van groot belang. Elkaar steunen en achter elkaar staan kan ook uitgebeeld worden door daadwerkelijke actie. Wij staan open voor de deskundigheid van alle ouders op de diverse terreinen.

1.5 Huisvesting van de school.
De school huist in één groot gebouw dat eigenlijk bestaat uit twee schoolgebouwen afzonderlijk. De beiden gebouwen zijn verbonden door een gang waarin de oude afscheiding gevormd werd door twee klapdeuren. In de school zijn 14 lokalen als groepslokalen ingezet. Daarnaast zijn er diverse behandel- en vergaderruimtes. Wij zijn in het trotse bezit van twee grote aula's en een bibliotheek. Aan de stichting Netwerk Hoorn is er een lokaal permanent verhuurd t.b.v een peuterspeelzaal. De SKH verzorgd de Tussenschoolse Opvang en regelt ook de BSO buiten de school. Er is een totaal dagarrangement op, in en naast de Rank, mogelijk. Het steunpunt opvoeding Hoorn heeft één keer in de twee weken een ruimte ter beschikking voor de inloopspreekuren. Ook maakt men gebruik van grotere ruimten om koffie- en gespreksochtenden te organiseren. De gemeente Hoorn maakt gebruik van de school om wijkavonden te beleggen.