Home


Zie ook het onderdeel 'leerlingenzorg' in hoofdstuk 3.

10.1 Inleiding


De kwaliteitszorg is een zeer belangrijk onderdeel van het schoolplan. Als de school hier goed mee om kan gaan, dan komt dit ook weer tot uitdrukking in het niveau van het opbrengstgericht werken van de school. Vanuit de inspectie citeer ik het volgende waar wij het eens mee kunnen zijn;

'Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken'.

Op onze school willen wij systematisch en doelgericht werken aan de verbetering van de prestaties van de leerlingen. Daarvoor moeten wij goed zicht hebben op de onderwijsresultaten van de leerlingen.Wij stellen ons doelen en de resultaten van het onderwijs moeten worden geanalyseerd en leiden tot verbeteracties. Hiermee handhaven wij tevens de kwaliteit.

10.2 Onderzoek inspectie


Recent heeft de inspectie onderzoek verricht naar het niveau van de basisvaardigheden voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde (Inspectie van het Onderwijs, 2008) en naar welke factoren bijdragen aan goede leerresultaten op deze basisvaardigheden. De inspectie heeft daarnaast een publicatie uitgebracht ‘De sterke basisschool’ (Inspectie van het Onderwijs, 2009b). Uit deze onderzoeken en de publicatie komt het volgende beeld naar voren van scholen die goed presteren op de basisvaardigheden:
• jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de leerlingen;
• het borgen van de kwaliteit van het leren en onderwijzen;
• het aanbieden van de lesstof tot en met het niveau van groep 8;
• het realiseren van een taakgerichte werksfeer;
• duidelijk uitleggen;
• onderwijs in strategieën voor leren en denken;
• planmatige uitvoering van de zorg;
• nagaan van de effecten van de zorg.
Daar kan het team van De Rank zich in vinden.

Inmiddels is er vanuit de inspectie steeds meer aandacht voor het 'opbrengst gericht werken'.

10.3 Meetbaar of merkbaar?


De kwaliteit van het onderwijs is een altijd veranderend begrip. Een goede school is herkenbaar aan de meetbare resultaten. Volgens ons zijn de 'merkbare' resultaten ook erg belangrijk. Wanneer het kind zich 'gelukkig' voelt zal dat in de meeste gevallen ook te merken zijn aan de resultaten. Kwaliteit is terug te vinden op papier maar ook in de school zelf. Vanuit Japan komt de term 'shiny eyes'. Je ziet het meteen wanneer je een klas binnenkomt; fonkelende ogen. Dat geldt uiteraard voor de kinderen en de leerkrachten.
Vanuit deze redenering blijven wij op zoek naar de best passende instrumenten. Bij een analyse van de opbrengsten hoort het analyseren welke doelen je zelf als school hebt gesteld. De landelijke normering is natuurlijk een belangrijke maatstaf bij het bekijken van de opbrengsten.
Er wordt bij ieder kind uitgegaan dat het tot grote resultaten kan komen. De realiteit is wel soms wat anders en daar zijn wij ook eerlijk in. Geloof in kinderen is belangrijk en dan ook met de beide benen op de grond. Het groeien van kinderen in de eigen ontwikkeling kan geweldige resultaten opleveren, ondanks dat de landelijke maat niet wordt gehaald. De ontwikkelingen bij het invoeren van het ontwikkelings perspectief (OPP) geeft dat wel heel specifiek aan. Voor wat betreft de tussenopbrengsten die wij signaleren geven wij aan dat er een wisselwerking is tussen aanbod van de stof, gevoeligheid van de kinderen voor de stof en de timing van de aanbieding van de stof. Het is belangrijk om ook de grote lijn vast te houden. In principe doorloopt een kind de hele school en is ook het eindresultaat niet onbelangrijk.

10.4 De interne analyse


Vooraf
Er zijn een aantal zaken hierbij van belang:
 • reflectie
 • analyse
 • verbetering/aanpassing

Algemeen


Er wordt op school gebruik gemaakt van diverse instrumenten om te komen tot de interne analyse. De algemene structuur is dat de leerkrachten zelf observeren, de toetsen afnemen en registeren en een eigen analyse toe passen op de groep die zij onder hun beheer hebben.
Er is drie keer in een jaar een zorgdag waarbij alle kinderen systematisch bekeken worden op de mate van hun ontwikkeling. de interne begeleider leidt dit analysemoment. Er is altijd een mogelijkheid en ook een plicht om belangrijke ontwikkelingen direct aan te kaarten bij de collega's en de intern begeleider. De leerkrachten maken gebruik van de methodetoetsen en de niet-methode toetsen alsmede de eigen observaties. In de onderbouw komt daar een steeds ontwikkelend observatie-instrument naast. Er is te allen tijde een mogelijkheid om de resultaten van de eigen groep tegen het licht te houden en te analyseren.
Inmiddels starten wij met het gebruik van de klimaatschaal in een aantal groepen. Dit wordt begeleid door de expertise van de gedragsspecialist.
Het zorgteam dat in samenwerking het CPO en het samenwerkingsverband Hoorn 2 op school functioneert, bekijkt ook onze analyses van de kinderen met een behoorlijke zorgvraag.

Analyse instrumenten


Het Leerling Volg Systeem (LVS)
De resultaten van het LVS geven een beeld van de kwaliteit. Gemiddelde groepsresultaten kunnen worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Wij gebruiken het programma Parnassys dat uitgegeven is door de Driestar in Gouda.
Uit de gegevens die wij verkrijgen door het afnemen van onafhankelijke en genormeerde toetsen, veelal drie keer per schooljaar, kunnen wij conclusies trekken m.b.t. de effectiviteit van ons onderwijsaanbod. Door bespreking van de resultaten met de groepsleerkrachten ontstaat er voor IB-ers en directie ook een totaalbeeld van de getoetste vakgebieden.

Trendanalyse
Het gebruikte programma ParnasSys biedt mogelijkheden om trendsanalyses te maken en dat doen wij ook jaarlijks. Deze trendsanalyses zijn onderwerp van gesprek en bepalen mede de speerpunten voor de volgende periode. Het is aan IB en directie (de kerngroep) om, in overleg met het team, de trends te vertalen naar praktische actiepunten.Ook de resultaten van de CITO-entreetoets en de CITO-eindtoets leveren veel informatie op omtrent de kwaliteit van gebruikte methodes en werkwijzen.
Zie voor verdere omschrijving het hoofdstuk Leerlingenzorg.

Klassenbezoek
Directie en zorgteamleden kunnen d.m.v. bezoek in de klas de teamleden ondersteunen en begeleiden in de werkzaamheden. Dit kan ook een groepsleerkracht zijn.Het zal daarbij vnl. gaan om die activiteiten te observeren en te bespreken, die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen.Voorafgaande aan een functioneringsgesprek kan de directeur een klassenbezoek afleggen.
Het gaat er in alle gevallen om de kwaliteit van het geboden onderwijs positief te beïnvloeden.

Gesprekkencyclus
In functioneringsgesprekken bespreekt de directie het functioneren van de groepsleerkrachten individueel en met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en de betreffende bouw. Dit is bedoeld als een reflectie op het eigen functioneren,het algemeen functioneren van de groep en (waar nodig)de groepsresultaten.
De directeur voert gesprekken over de planning op langere termijn. Loopbaanplanning, verdere studie, POP, e.d. zijn dan het onderwerp.
Beoordelingsgesprekken vallen ook onder deze cyclus en worden gehouden met de directeur.Wij volgen hier grotendeels de afspraken die gemaakt zijn binnen de stichting Penta.

10.5 Externe analyse instrumenten.

Verwijzing VO
De schoolloopbaan in het voorgezet onderwijs van alle leerlingen wordt zoveel mogelijk gevolgd om te achterhalen of de adviezen juist zijn geweest. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de scholen van het voortgezet onderwijs in Hoorn. Naast dat feit zijn er regelmatig kinderen die het rapport komen laten zien vanuit het VO. Ook informeren de ouders van kinderen die naar het vervolgonderwijs zijn gegaan, ons.

Ouderenquête (nationale onderzoek tevredenheid onderwijsinstellingen)
De ouders hebben de mogelijkheid om de enquête in te vullen wanneer deze wordt uitgezet. Het onderzoek is ook uitgezet onder het team en onder de kinderen van groep 6, 7 en 8.
De ouderenquête wordt in principe eens in de twee jaar geanalyseerd. We vragen de ouders daarbij een oordeel te geven over een aantal schoolaspecten: informatievoorziening, huisvesting, onderwijsaanbod en sfeer (pedagogisch klimaat). Ook is er gelegenheid andere punten in te brengen. Wanneer er een reëel aantal ouders de enquête heeft ingevuld, gaan wij uit van een werkbare uitslag. De uitslag wordt door het team besproken en voorzien van actiepunten. De MR wordt hierover in een verslag geïnformeerd.
Door de enquête kan de school een goed beeld krijgen van de verwachtingen die ouders van De Rank hebben. De actiepunten kunnen organisatorische of inhoudelijke wijzigingen inhouden, maar ook een betrekking hebben op een beter informatiebeleid.
Er worden evaluatiemomenten gehouden met de volgende groepen waarin de ouders officieel participeren:
 • de MR;
 • de ouderraad;
 • de klassenouders.

Er wordt door het team regelmatig gevraagd aan ouders om te reflecteren op ons onderwijs en de organisatie van de school.
Via de stichting Penta wordt er ook eens in de zoveel tijd een enquête bij de ouders uitgezet.

Met de algemene directeur van de stichting worden de resultaten van de school op een rij gezet. Dat gebeurt in ieder geval twee keer per jaar. De inspectie is verzocht mee te kijken op onze wikipagina's . Ook ontvangt de inspectie de uitslagen van de tussentijdse opbrengsten en de eindtoetsuitslag van CITO. Het inspectiebezoek is een uitstekende graadmeter en biedt alle mogelijkheden tot een bewuste analyse van de opbrengsten.

Andere instrumenten

 • Methodes up to date houden
Er wordt sinds enkele jaren meerjarenplanning gemaakt voor het vernieuwen van de gebruikte methodes. Deze gaat uit van de afschrijvingstermijn en is gebaseerd op de reserveringen voor het onderwijsleerpakket. In de afgelopen jaren zijn de methodes voor veel vakgebieden geheel vernieuwd. Via de sterkte- en zwakte analyse van een programma worden de methodes op hun actualiteit beoordeeld. Dit kan resulteren in vernieuwingen als het binnen de begroting past.

 • Nascholing en studiedagen
Er is voor professionalisering van het personeel jaarlijks een budget beschikbaar. Teamleden kunnen voor de aanvang van ieder schooljaar hun wensen hierbij aangeven. Op basis van de actiepunten uit het verbeteringsplan (nascholingsbehoefte) kunnen deze wensen gehonoreerd worden voor zover het budget dit toelaat.
Omdat er voor de Stichting Penta nog geen regeling hiervoor is vastgesteld, hanteren wij het ‘oude beleid’, waarin afspraken zijn gemaakt m.b.t. toewijzing nascholing, vergoeding van de kosten en verplichtingen achteraf.
Ieder jaar worden kort na het begin van het schooljaar de nascholingsactiviteiten van teamleden in een nascholingsplan vastgelegd.

 • Risico inventarisatie
Er heeft recent een RI&E-onderzoek plaatsgevonden onder alle personeelsleden op alle scholen van de stichting Penta, waaronder de Rank. Dit onderzoek had betrekking op de volgende gebieden:
 • gezondheid en ziekteverzuim
 • veiligheid
 • welzijn en welbevinden
 • arbozorg
 • gebouwen
Dit wordt intern gevalueerd en op basis van vrijwilligheid kunnen er trajecten worden aangeboden.

     • Integraal Kwaliteitsinstrument
Met 'Integraal' is er een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat middels een integrale benadering inzicht geeft in de kwaliteit van het onderwijs. Ouders, medewerkers en kinderen worden hierbij betrokken met vragenlijsten. Binnen het programma krijgt o.a. IPB een plek en is er een bekwaamheidsdossier voor medewerkers. Zo kan er op school- en bestuursniveau gewerkt worden aan duurzame organisatieontwikkeling.

10.6 Documenten

Op school zijn op dit moment diverse documenten aanwezig, waarin afspraken en maatregelen terug te vinden zijn ten aanzien van onze kwaliteitszorg. Dit zijn de volgende documenten of pagina's in het digitale informatiesysteem van Wikispaces:
 • het schoolplan,
 • de schoolgids,
 • schoolregels,
 • taakverdeling team,
 • protocol kindermishandeling AMK,
 • plan van aanpak m.b.t. afwezigheid van leerkrachten,
 • jaarplanning,
 • klassen –en bouwmappen,
 • handleidingen.
 • zorgplan,
 • personeelsbeleidsplan,
 • scholingsplan.
 • sociogram maken.
 • gebruik van de klimaatschaal.
Vanzelfsprekend worden gemaakte afspraken en bovenstaande documenten besproken en geëvalueerd in team- en bouwvergaderingen.